بسم رب الزهرا(س)


روز اول که به استاد سپردند مرا
دیگران را هنر آموخت مرا مجنون کرد

...!فقط همین