کربلایی خلیل صادقی ///محرم الحرام 1435---هیئت فاطمیون استهبان

شب عاشورا

دریافت
عنوان: زمینه

دریافت
عنوان: نوحه

دریافت
عنوان: واحد 1

دریافت
عنوان: واحد2

دریافت
عنوان: واحد3

دریافت
عنوان: شور


شب تاسوعا

دریافت
عنوان: زمینه

دریافت
عنوان: نوحه

دریافت
عنوان: واحد1

دریافت
عنوان: واحد2

دریافت
عنوان: شور

دریافت
عنوان: شور2

دریافت
عنوان: پایانی


شب هشتم

دریافت
عنوان: زمینه

دریافت
عنوان: نوحه

دریافت
عنوان: واحد1

دریافت
عنوان: واحد2

دریافت
عنوان: شور

دریافت
عنوان: مناجات


شب هفتم

دریافت
عنوان: زمینه

دریافت
عنوان: نوحه

دریافت
عنوان: واحد1

دریافت
عنوان: واحد2

دریافت
عنوان: واحد3

دریافت
عنوان: شور

دریافت
عنوان: شور2

دریافت
عنوان: مناجات پایانی


شب ششم


دریافت
عنوان: زمینه

دریافت
عنوان: نوحه

دریافت
عنوان: واحد2

دریافت
عنوان: واحد1

دریافت
عنوان: شور

دریافت
عنوان: شور

دریافت
عنوان: مناجات


* روضه  ها را  بدلیل بالا بودن حجم در سری بعد درج خواهد شد