سلام

روز مرد مبارک ...

 محمد رضاعلی


پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند اما حقیقت آن است که زمان ما را

با خود برده است و شهدا مانده اند

 سید شهیدان اهل قلم