بسم رب الزهرا

 

روز اول فاطمیه بود و علی محمود وند هم طبق معمول در حال تفحص بود .یکی از ویژگی های علی محمود وند این بود که ادم تو داری بود.

اما ناگهان صدای گریه های بلند علی رو شنیدیم.به دنبال صدا رفتیم دیدیم علی محمود وند  پیکر شهیدی رو پیدا کرده که روی پیراهنش حک شده بود

 

الهی بشکند دستی که سیلی زد به زهرایمدریافت 

 


بی مادری