بسم رب الحسین

از بزرگی پرسیدند: زندگی چند بخش است؟

گفت دو بخش کودکی و پیری گفتند پس جوانی چه؟

 گفت :

فدای حسین ، فدای حسین

...

به قول سید شهیدان اهل قلم که میگوید:

یا ران شتاب کنید قافله ای در راه است

که گنه کاران را در آن راهی نیست

آری گنه کاران را در آن راهی نیست

اما پشیمانان را میپزیذند...

----

رسم عاشقا رو نمیدونست

بهش گفتن : اول خودتو درست کن بعد برو هیئت

خندید و گفت پس باید به مریض بگیم اول سالم شو بعد برو دکتر ...

****

لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد

ای بهتر از پدر و مادرم حسین...


خانه خراب توام ارباب