سلام

ما هم کلام منکر حیدر نمی شویم

با قنفذ و مغیره برادر نمی شویم

 

ما از الست طایفه ای سینه خسته ایم

ما بچه های مادر پهلو شکسته ایم

 

ما را نبی قبیله سلمان خطاب کرد

روی غرور و غیرت ما هم حساب کرد

 

از ما بترس طایفه ای پر اراده ایم

ما مثل کوه پشت علی ایستاده ایم

--------

غدیر کربلای عوام بود و کربلا غدیر خواص
در غدیر با آنکه بیعت گرفته شد جفا شد
در کربلا با آنکه بیعت برداشته شد وفا شد

مقام معظم رهبری(مد ظلله العالی)

وهنوز هم پشت ولیمان ایستاده ایم در مقابل زبیر های زمان ...