تابلو نوشته های جبهه :


من کان ِلله کان الله له...اخلاص...!

تا حالا توجه کردی؟؟؟!!!؟؟

ما به افرادی مدیونیم که تنها برای خدا کار کردند و کاری به مردم نداشتند !!!!!!!!!

پس چرا انقدر بین مردم محبوبند؟؟؟؟؟؟؟

پس واقعا چرا نمیتونیم توی کارامون اخلاص داشته باشیم؟؟؟؟؟