اوج گرمای اهواز بود.

 بلند شد دریچه کولر اتاقشو بست و گفت:

به یاد بسیجی هایی که زیر آفتاب گرم می جنگند.

                                                       " شهید حسن باقری"

bagheri

به راستی که آسمانی بودند...