گفت:  چی میگین ؟ هی جانباز جانباز! ، شهید شهید !
  میخواستن نرن !  کسی مجبورشون نکرده بود که !
گفتم:  چرا اتفاقا ! مجبورشون میکرد !
گفت:  کی؟!!
گفتم:  همون که خیلی ها نداشتند!
گفت:   نداشتند؟! چی رو؟!
گفتم:  غیرت و عشق به خدا !!!