هنوز بچه شیعه ها  اونقدر غیرت دارن که نذارن به قبر عمه سادات جسارت بشه ...

امیرالمومنین یا شاه مردان

 مرا دور سر زینب بگردان