عکس‌های قشنگ، دلیل بر زیبایی تو نیست

                                           ساخت دست عکاس است

                                                      درونت را زیبا کن که مدیون هیچ عکاسی نباشی