پیامبر اکرم (ص) به جناب ابوذر نصایحی را بیان کرده که به چند نمونه اشاره می کنیم :

1-پرستش خدا
ای اباذر! خدا را آنچنان پرستش کن گویا او را می بینی اگر تو  خدا را  نمی بینی او تو را می بینی.                                                
ای اباذر بدان، نقطعه آغازین (و بالا ترین ) عبادت خداوند، شناخت خداوند است.
2-جایگاه وارزش نماز
ای اباذر! خداوند روشنی چشم مرا در نماز قرار داده و ‌نماز را محبوب من  نموده است همانطور  که غذا را محبوب گرسنه و آب را محبوب تشنه  قرار داده است.(اما بدانکه) گرسنه با خوردن طعام سیر می شود و تشنه با نوشیدن آب سیراب می گردد ولی من از نماز سیر نمی شوم.
ای اباذر! تا زمانی که در نماز هستی مانند آنست که درب خانه پادشاه جبّار را می زنی (مطمىٔن باش) آن کسی که  در خانه چنین پادشاهی را بسیار بکوبد در به روی او گشوده خواهد شد.
ای اباذر! هیچ مؤمنی به نماز نمی ایستد مگر اینکه به اندازه  فاصله  بین او وعرش خدا براو نیکی ریزش می کند و فرشته ای موکل وی می شود وندا می دهد ای فرزند آدم! اگر می دانستی در نماز برای تو چیست وبا چه کسی مناجات می کنی هرگز از آن باز نمی ایستادی !
ای اباذر! هیچ مردی نیست که در نقطعه ای  از زمین پیشا نیش  را برزمین  بگذارد، مگر اینکه  آن زمین در قیامت  برای او گواهی  می دهد. هیچ منزلی  نیست که قومی در آن فرود آیند مگر اینکه آن منزل یا برآن درود می فرستد یا لعنت می کند.


منبع:هفت آسمان جوانی،بخش فرهنگی دفتر مرجع آیةالله فاضل لنکرانی (ره)،ص15-20،انتشارات امیرالعلم