امام باقر(ع) می فرماید:از پیامبراکرم (ص) درباره ی بهترین بندگان سوال شد، حضرت فرمودند:
این پنج خصلت را دارند:
1- چون کار نیکی انجام دهند، خوشحال وشاد می شوند.
2- هنگامی که کار زشتی را مرتکب شوند، از خدا طلب مغفرت می کنند.
3- زمانی که به آنها نعمتی رسد سپاس گزارند.
4- چون بلا به آنها رسد صبر و شکیبایی ورزند.
5- هنگامی که از کسی به خشم آیند گذشت می کنند.


منبع: زیبایی های اخلاق،حسین انصاریان،ص127