بدون شرح...گفتــ:اسکلهـ چــه خـبـر ؟؟؟

گفتمـ:مـنـتـظـر شماستـــ بریــ شـهـیـد شیــ !!!

خـنـدید و رفـت ، وقتیــ جــنازشـو آوردنــ گـریـه امــ گـرفـت.

گـفـتـم:مـنـ شـوخـیــ کـردم ، تـو چـرا شـهـیـد شـدیــ ...