یادگاری

 پیامبر اکرم(ص) در وصیت به علی(ع) فرمودند:
خدا دعای چهار کس را برنگرداند:

1-امام عادل

2-عای ‍پدردرحق فرزند

3-دعای مومن در حق برادردینی

4- دعای مظلوم؛ که خطاب شود: به عزّت وجلالم، انتقام ترا خواهم گرفت اگرچه مدتی بگذرد.


پیامبر اکرم(ص)‌:
چهار چیز دل را می میراند:

1-گناه پی در پی

2-گفتگوی زیاد با زنان

3-مجادله با احمق

4-همنشینی با مردگان ؛ پرسیدند: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: ثروتمندان عیّاش.


نصایح،آیه الله مشکینی،مترجم آیة الله جنتی،ص175و176،الهادی