ای مردم حسین را منتظرانش کشتند.


نکنه...


رهبرم سید علی