گمشده

http://www.beheshtia.com/wp-content/uploads/2012/12/11112233.jpg


شاید مرا به شهر بیارند

بر روی دست ها اما

حتی تو را به شهر نیاورند گفتند:

چیزی از او به جا نمانده است جز راه ناتمام